Този сайт използва бисквитки.

Защита на личните данни

Уважаеми клиенти,


Бихме искали да Ви информираме, че сме предприели необходимите мерки за законосъобразно, справедливо и прозрачно обработване на личните Ви данни. Настоящата Информация обяснява целите и правните основания за обработка на личните Ви данни.


Моля, прочетете внимателно настоящата Информация, за да научите подробности за начина на обработка на личните Ви данни в качеството Ви на клиент, потенциален клиент или друга заинтересована страна. Независимо от целите и основанията за обработка на Вашите лични данни, ние ще се отнасяме с тях с еднаква грижа. Настоящата Информация съдържа Вашите права и средства за защита в съответствие с приложимото право.

Настоящата Информация може да бъде изменяна от време на време. Измененията ще влязат в сила при публикуването на актуалната Информация за обработване на лични данни на адрес: https://kalufi.bg/защита-на-личните-данни.

Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на Интернет страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

1. Дружеството


4МОБАЙЛ ООД е дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК): 204303146 със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Черни връх 34 (наричано по-нататък 4МОБАЙЛ ООД) с адрес за кореспонденция електронната ни поща: shop@kalufi.bg или мобилен телефон: 0888 100 290.

4МОБАЙЛ ООД изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти.

2. Данни за контакт


Ако имате въпроси, свързани с обработката на лични данни, моля свържете се с нас на:

Електронната ни поща: shop@kalufi.bg или мобилен телефон: 0888 100 290.

3. Цели на обработката на лични данни


Личните данни, събирани от 4МОБАЙЛ ООД, могат да бъдат обработвани за различни цели и на различни законни основания, както следва:

3.1. Цели, при които обработването на лични данни е необходимо за спазването на правни задължения:
a. Отчитане пред регулаторни и правителствени органи - за данъчни цели въз основа на изискванията на Закона за счетоводството.


3.2. Цели, при които обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор:
a. Сключване на договори и изпълнение на договорни задължения от страна на 4МОБАЙЛ ООД по искане на физически лица, чиито лични данни се обработват - за сключването на договор за продажба с клиент и изпълнение на договора чрез доставка на закупените от клиента продукти, на 4МОБАЙЛ ООД са необходими определени лични данни за клиента (напр. пълно име, адрес, данни за контакт). Възможно е 4МОБАЙЛ ООД да изисква допълнителна информация в зависимост от характера на услугите, които са част от договора.
б. Използване на продукт/ услуга - 4МОБАЙЛ ООД обработва личните данни на клиентите по различни канали, с цел да осигури използването на придобитите продукти и услуги (например обработва данни за рекламация).


3.3. Цели, при които обработката на лични данни се основава на съгласието на клиента:
a. Директен маркетинг на продукти, предлагани от 4МОБАЙЛ ООД: Предлагане на продукти, предоставени от 4МОБАЙЛ ООД, както и участие в проучвания на продукти и услуги, предлагани чрез някой от каналите, вкл. търговски обекти, електронна поща, SMS, телефон, онлайн канали.
б. Индивидуален/ персонализиран директен маркетинг и сегментиране (профилиране) с търговски цели, включително използване на „Бисквитки/кукита (cookies)”: Създаване на профили на клиенти с цел предоставяне на нови, по-добри услуги и продукти, като се отчитат индивидуалните потребности на клиентите.
Съгласието за обработката на лични данни съгласно настоящата точка 3.3 се предоставя от субекта на данните в специална Декларация за съгласие на Клиента.


3.4. Цели, при които обработването на лични данни се основава на легитимен интерес на администратора:
a. Изпращане на съобщения за продукти и услуги - 4МОБАЙЛ ООД обработва лични данни, за да изпраща съобщения за продуктите и услугите, използвани от клиента чрез обаждания, имейли, SMS, писма и др. Съобщенията се отнасят само до вече използваните от клиента продукти и услуги; съобщенията не преследват маркетингови цели, нито съдържат нови оферти за услуги.
б. Спорове - Създаване, упражняване или защита на права на 4МОБАЙЛ ООД - 4МОБАЙЛ ООД ще обработва данните на клиента си, за да защитава правата си при съдебни процедури, при уреждане на искове с помощта на външни адвокати и др. Това се отнася до ситуации, при които се обработват лични данни във връзка с администрирането на информация, свързана със съдебни спорове, съдебни гаранции, молби и съдебни решения.
в. Вътрешна отчетност, анализ и развитие на предлаганите продукти и услуги - 4МОБАЙЛ ООД използва личните данни на своите клиенти, за да подобри пазарната си позиция като предлага нови, по-добри и иновативни продукти.

4. Права на Субектите на данни


Всички субекти на лични данни имат следните права и могат да упражняват което и да е от тях лично или да изпратят писмо или електронна поща, адресирани до: shop@kalufi.bg  или на адрес София 1407, бул. Черни връх 34, тел. 0888 100 290, за 4МОБАЙЛ ООД.

a. Право на достъп – По искане на Субекта на данни 4МОБАЙЛ ООД предоставя информация за категориите лични данни свързани с него, които се събират и обработват, както и информация за целите на обработката, получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват и източниците на тези данни, освен в случаите, когато данните са били събрани директно от Субекта на данни.

б. Право на коригиране, блокиране на обработката (ограничаване и/ или заличаване (изтриване)) – По искане на Субекта на данните, 4МОБАЙЛ ООД ще коригира, изтрие или блокира обработката на лични данни, ако има случай, при който обработката не съответства на разпоредбите на законодателството. В такива случаи 4МОБАЙЛ ООД уведомява всички трети лица, на които личните данни са били разкрити, относно всички случаи на корекция, заличаване или блокиране на обработката на лични данни на съответното лице.

в. Право на преносимост на данни – Субектът на данни има право да получи личните си данни, които е предоставил на 4МОБАЙЛ ООД, в общодостъпен, структуриран и машинно четим формат и има право да препраща/ прехвърля тези данни на друг Администратор без възпрепятстване от страна на 4МОБАЙЛ ООД като администратор на лични данни, на когото са предоставени данните, когато обработката на лични данни се основава на съгласие или договорно задължение или обработката на лични данни се извършва по автоматизиран начин.

г. Право на възражение – Субектът на данни има право да подаде възражение срещу обработването на личните му данни, когато обработването на лични данни се основава на легитимния интерес на администратора. 4МОБАЙЛ ООД ще разгледа възражението във възможно най-кратък срок от подаването му и ще уведоми писмено възразяващата страна за своето становище. След като разгледа възражението 4МОБАЙЛ ООД по принцип прекратява обработването на личните данни на физическото лице и информира всички участващи страни, на които са прехвърлени данните, относно полученото възражение и предприетите мерки въз основа на него. Въпреки това, в някои случаи 4МОБАЙЛ ООД може да има непреодолими законни основания да продължи обработването, дори след като е получено възражение от субекта на данни (например в случай на съдебно производство, мониторинг на измами и т.н.). В тези случаи 4МОБАЙЛ ООД ще се свърже със Субекта на данни, който е подал възражението, за да изясни причините на 4МОБАЙЛ ООД да продължи обработката на личните му данни.

д. Право да оттегли даденото съгласие за обработка на лични данни за целите, посочени в Декларацията за съгласие. Оттеглянето може да бъде подадено във формата на декларация.

е. Право на подаване на жалба в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) - Субектът на данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу действията на 4МОБАЙЛ ООД във връзка с обработката на неговите лични данни.

Всеки път, когато Субектът на данни желае да упражни своите права, той следва да предостави конкретно и подробно описание на искането си. 4МОБАЙЛ ООД ще отговаря съответно на запитвания, които съдържат достатъчно подробности. При упражняване на правата, 4МОБАЙЛ ООД трябва да провери самоличността на субектите на данни и за тази цел може да поиска от тях да представят лична карта или друг документ за самоличност.

Ако желаете да получите повече информация или ако не сте съгласни със становището на 4МОБАЙЛ ООД, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: www.cpdp.bg.

5. Видове обработени лични данни


4МОБАЙЛ ООД може да обработва различни видове лични данни, свързани с физическата идентичност, социалната идентичност или икономическата идентичност на субектите на данни. Данните могат да бъдат получени от субекта на данни, от трети страни или могат да бъдат създадени от 4МОБАЙЛ ООД при обслужването на клиента.

5.1. 4МОБАЙЛ ООД може да обработва различни типове данни в зависимост от целта на обработката, например:

а. за да ви идентифицира: име, настоящ адрес;
б. За да се свърже с Вас: телефонен номер, имейл, пощенски адрес.

5.2. Публични данни и данни, получени от трети страни

4МОБАЙЛ ООД понякога обработва публични данни, като информация, която е обект на задължение за разкриване, например ако сте назначен за управител или пълномощник на дружество или ако притежавате дружество. 4МОБАЙЛ ООД може да получава също лични данни чрез трети лица, например чрез официални регистри, които носят отговорност за събирането на тази информация законно.

Такива публични данни и данни, получени от трети лица, могат да бъдат подходящи и използвани за целите, посочени от 4МОБАЙЛ ООД в тази Информация, за да се провери точността на информацията в нашата документация и да се подпомогне процесът на директни или индиректни маркетингови кампании.

5.3. Местоположение

Ако търсите онлайн магазин на 4МОБАЙЛ ООД, вашето местоположение ще се използва за намиране на най-близката физическа локация, където 4МОБАЙЛ ООД предлага своите продукти. Това е възможно, ако сте дали съгласието си за достъп до местоположението си. 4МОБАЙЛ ООД изисква това съгласие, ако посетите определени страници на уебсайта.

5.4. Изображения от охранителни камери

4МОБАЙЛ ООД може да използва охранителни камери или да възложи на свои подизпълнители да ползват подобни камери в складовете, където се съхранява продукция на 4МОБАЙЛ ООД. 4МОБАЙЛ ООД спазва правните норми, отнасящи се до използването на охранителни камери. Ако има охранителна камера, ще бъдете информирани за това с ясно видим стикер. Изображенията, записани от охранителни камери се съхраняват за максимум 1 (един) месец. Изображенията могат да се съхраняват по-дълго, ако записаните изображения са подходящи като доказателство за определени сделки или за престъпление или нарушения, като доказателство за вреди или за идентифициране на нарушител на реда, свидетел или жертва.

6. Получатели на лични данни


Личните данни се обработват предимно от служители на 4МОБАЙЛ ООД. Обработката на лични данни може да се извършва и от други лица във връзка с услугите, предоставяни на 4МОБАЙЛ ООД. Всички тези лица имат валиден и обвързващ договор за обработка на лични данни, сключен с 4МОБАЙЛ ООД.

a. Администраторите на лични данни, на които 4МОБАЙЛ ООД може да предава лични данни, включват:

- КЗЛД (Комисия за защита на личните данни)
- КЗП (Комисия за защита на потребителите)


б. Лицата, на които се предават лични данни за обработка са физически или юридически лица, публични органи, агенции или всеки друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.


в. Получатели извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Някои от посочените по-горе получатели могат да бъдат разположени извън ЕИП. 4МОБАЙЛ ООД ще предава лични данни до държави извън ЕИП (трети страни), само ако са налице необходимите предпазни мерки за защита на личните данни съгласно местното и европейското законодателство и предоставените лични данни са адекватно защитени в съответната трета държава. 4МОБАЙЛ ООД ще предприеме всички необходими мерки за защита на Вашите лични данни, като ограничи предоставянето им на трети страни във или извън ЕИП.

7. Продължителност на съхраняването на лични данни


4МОБАЙЛ ООД съхранява личните данни на субектите на данни в съответствие със законоустановените срокове за съхранение, а когато няма такива, съгласно вътрешните си правила.

Общата продължителност за съхранение на лични данни и документи на клиенти/ потенциални (бъдещи) клиенти и сделки е пет (5) години след приключване на сделката и прекратяване на отношенията с клиента.

kalufi.bg използва бисквитки. Прочетете по-долу за повече информация.


Kaĸвo пpeдcтaвлявaт биcĸвитĸитe?

Биcĸвитĸитe ca фaйлoвe c инфopмaция, вĸлючвaщи нeoгpaничeнo тeĸcтoвo cъдъpжaниe, ĸoитo ce cъxpaнявaт в ĸoмпютpитe нa пoтpeбитeля c цeл пoдoбpявaнe paбoтaтa cъc cъoтвeтния yeб caйт. Teзи фaйлoвe пoзвoлявaт пoтpeбитeлят дa бъдe paзпoзнaт и yeб caйтът дa бъдe aдaптиpaн cпpямo нeгoвитe пpeдпoчитaния.

Зa ĸaĸвo ce изпoлзвaт биcĸвитĸитe?

Биcĸвитĸитe ce изпoлзвaт зa aдaптиpaнe на cъдъpжaниeтo caйта ĸъм пpeдпoчитaниятa нa индивидyaлния пoтpeбитeл и oптимизиpaнe paбoтaтa c oпpeдeлeния yeб caйт. Изпoлзвaт ce oщe зa изгoтвянeтo нa aнoнимнa oбщa cтaтиcтиĸa, ĸoятo ни пoмaгa дa paзбepeм ĸaĸ пoтpeбитeлят paбoти c yeб caйта, ĸoeтo пoмaгa зa пoдoбpявaнeтo нa cтpyĸтypaта и cъдъpжaниeто, ĸaтo в cъщoтo вpeмe нямa дocтъп дo личнaтa пoтpeбитeлcĸa инфopмaция.

Cъдъpжaт ли биcĸвитĸитe личнa инфopмaция?

Личнaтa инфopмaция, ĸoятo ce aĸyмyлиpa чpeз биcĸвитĸитe, мoжe дa бъдe изпoлзвaнa caмo зa извъpшвaнe нa oпpeдeлeни oпepaции зa пoтpeбитeля. Taĸaвa инфopмaция ce ĸpиптиpa пo нaчин, ĸoйтo пpaви дocтъпa дo нeя oт нeoтopизиpaни лицa нeвъзмoжeн.

Видове бисквитки, които използваме:

'Сесийни' бисквитки (Session Cookies)

Сесийните бисквитки позволяват да бъдете разпознати по време на еднократно посещение на уебсайта, така че направените персонализации или промени по всяка страница да бъдат запомнени в други страници от сайта. Тези бисквитки ви позволяват да се придвижвате през множество страници на уебсайта бързо и лесно, без да се налага да удостоверявате вашата самоличност или да отново да обработвате вече въведени данни. Сесийните бисквитки са временни и ще бъдат невалидни, когато затворите браузъра или излезете от сайта.

Постоянни бисквитки (Persistent Cookies)


Постоянните бисквитки остават в сила на компютъра ви за определен период от време след приключване на потребителската ви сесия на сайта и затова те позволяват предпочитанията и действията на потребителите да бъдат запомнени, когато сайтът е посетен отново.

Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies)


Този сайт използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси,продължителност на сесиите и т.н. Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра ви, за да се направи възможен анализ на използването на сайта.

Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва.

Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни са изцяло под наш контрол. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

Изтpивaнe нa биcĸвитĸи

Πo пpaвилo aплиĸaциитe, изпoлзвaни зa cъpфиpaнe в yeб caйтoвe, пoзвoлявaт зaпaзвaнeтo нa биcĸвитĸи пo пoдpaзбиpaнe. Taзи нacтpoйĸa мoжe дa бъдe пpoмeнeнa тaĸa, чe aвтoмaтичнoтo зaпaмeтявaнe нa биcĸвитĸи дa бъдe блoĸиpaнo в yeб бpayзъpa или пoтpeбитeлят дa бъдe инфopмиpaн вceĸи път, пpeди биcĸвитĸитe дa бъдaт зaпaмeтeни нa ĸoмпютъpa. Дeтaйлнa инфopмaция зa paзличнитe нaчини нa paбoтa c биcĸвитĸи мoжe дa бъдe oтĸpитa в нacтpoйĸитe нa използваният от Вас yeб бpayзъp.

Oгpaничaвaнeтo нa биcĸвитĸитe мoжe дa ce oтpaзи нa няĸoи фyнĸциoнaлнocти нa yeб caйтa.Регистриране на клиентски профили в сайта


Чрез регистрирането в нашият сайт и извършване на поръчка и попълването на формуляри с лични данни, потребителят/клиентът  декларира, че е съгласен всичките му лични данни да бъдат включени в база данни на 4МОБАЙЛ ООД и дава своето изрично и недвусмислено съгласие, че неговите лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от 4МОБАЙЛ ООД за:
- маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения - оферти, промоции, рекламни и маркетингови -съобщения на kalufi.bg,
- изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
- необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на kalufi.bg и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
- пазарни изследвания;
- следене на продажбени данни.

4МОБАЙЛ ООД ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

На основата на една изпратена поръчка на e-mail адрес: shop@kalufi.bg, потребителя/клиента може да има, безплатно, следните права:
– Веднъж на година, потвърждаването, че личните данни се обработват или не;
– Да се намесват при предоставянето на данни;
– Да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.